< Tilbage

Risiko for import af Afrikansk svinepest med foderemner til Danmark05-09-2018 - 10:22

DANVET anbefaler, at man ikke anvender kernemajs eller korn importeret fra Østeuropa til svinefoder uden forudgående varmebehandling.

 

 

Kan Afrikansk svinepest (ASF) importeres til Danmark med fodermidler? Det korte svar er ja!

  • Stort behov for import af korn og grovvarer til sæson 2018/19, blandt andet fra Østeuropa
  • Udbredt og stadigt stigende forekomst af ASF blandt vildsvin i de fleste Østeuropæiske lande

  • Risiko for overførsel af smitte til især majs fra fouragerende vildsvin og/eller kadavere

  • Påvist overlevelse af ASF-virus i foderemner ved op til 37 dages oversøisk transport

  • Ingen mulighed for at afvise foderemner fra smittede områder pgr. EU´s frihandelsaftale

 

Den langvarige tørkes negative påvirkning af årets høstresultat betyder, at behovet for indkøb af korn og andre grovvarer er væsentlig større end i et normalt år. En stor del af det manglende korn og majs ser ud til at skulle hentes i Østeuropa, hvor man i flere lande hen over sensommeren har oplevet en markant stigning i udbredelsen af Afrikansk svinepest (ASF). På grund af EU's frihandelsaftale kan der ikke fra officiel side oprettes et forbud mod import af grovvarer fra EU-lande med ASF. Ansvaret for handel med grovvarer i EU påhviler det enkelte afsenderland, som således indestår og er ansvarlig for, om varerne udgør en smittemæssig risiko.

 

Ny forskning fra USA har påvist, at ASF-virus kan flyttes over store afstande med forskellige fodermidler. Ved simulerede modeller og under eksperimentelle forhold har man undersøgt 11 forskellige viras overlevelsesevne under transport af forskellige fodermidler. Modellerne simulerer transportvejen over Stillehavet fra Asien til USA og tilsvarende over Atlanterhavet fra Østeuropa til USA. For ASF-virus viste forsøget, at der med 37 dages transporttid stadig kunne findes levende virus i foderemnerne. Yderligere viste forsøget, at ASF-virus ikke, som en del andre vira, er afhængig af nogen særlig beskyttelse for at overleve i foderemner i længere tid, eksempelvis speciel temperatur eller fugtighed. Transporttiden over Østersøen til Danmark er væsentlig kortere, og det må derfor antages, at risikoen også er eksisterende her.

 

Den Europæisk Fødevaresikkerheds Autorisation EFSA vurderer risikoen for overførsel af ASF-virus via fodermidler som meget lille, men dog ikke negligerbar. Dette baseres på studier af smittespredning i årene 2012-2013 og er videregivet i en opinion til EU-kommissionen i 2014. Siden da er spredningen af ASF eskaleret voldsomt, men trods det har SEGES i sin anbefaling om risikoen ved import af korn og kerne majs valgt at lægge sig op ad EFSA-vurderingen. De fraråder dog import af grovfoder som hø, halm, ensilage mm. fra de områder, som er klassificeret sorte i Danish Transport Standard. DANVET ønsker at tager yderligere forbehold for anvendelse af importeret majs og korn fra Østeuropa.

 

Majs udgør et attraktivt fødeemne for vildsvin. Særligt op mod høst opholder vildsvinene sig i majsmarkerne, hvor de fouragerer på de modne majskolber. Herved er der stor risiko for, at evt. smitte kan viderebringes til de høstede kerner. Høstmetoden af kernemajs er utilstrækkelig i forhold til at adskille evt. forurenende emner fra kerner. Sikkerheden ved anvendelse af majs vil derfor afhænge af eventuel efterbehandling, såsom tørringsprocedure og varmebehandling.

 

På denne baggrund anbefaler DANVET, at majs og korn importeret fra Østeuropa kun bør anvendes gennem fabriksfremstillet færdigfoder, hvor der kan sikres tilstrækkelig varmebehandling.

 

< Tilbage